Wydawnictwo JWW - Jerzy Wojciech Wójcik

Ochrona informacji a wywiad gospodarczy


Monografia przedstawia kwestie kryminologiczne, kryminalistyczne i prawne związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem przestępczości obejmującej złożone zagadnienia dotyczące dostępu do informacji publicznej i ochrony informacji reglamentowanych prawnie, a szczególnie zagadnienia przeciwdziałania cyberprzestępczości, na tle współczesnych potrzeb społecznego zapotrzebowania w tej kwestii.

Autor omawia szczegółowo problematykę dotyczącą m. in.:

 • interdyscyplinarnego pojęcia i znaczenia informacji,
 • tajemnic zawodowych i tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • kradzieży tożsamości i manipulacji informacją,
 • aktualnych zagrożeń w cyberprzestrzeni,
 • podmiotów uprawnionych do korzystania ze źródeł chronionych, jak i białego wywiadu,
 • zasad wykorzystywania informacji biznesowych w ramach wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego,
 • prawnej ochrony informacji.

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla pracowników instytucji ochrony prawnej, jak i studentów z zakresu: wywiadu gospodarczego, prawa, bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego oraz administracji, zarządzania, kryminologii i kryminalistyki, a także wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem informacji.


Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.,
Warszawa 2016
ISBN 978-83-61556-28-2

Kryminologia. Współczesne aspekty


Publikacja przedstawia kwestie kryminologiczne i prawne związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem przestępczości w obliczu przemian społecznych, ekonomicznych oraz technologicznych.

Opracowanie składa się z trzech części:

 • w części pierwszej zostały omówione zagadnienia ogólne z zakresu kryminologii,
 • część druga dotyczy prawnych i kryminologicznych aspektów związanych z naruszaniem prawa własności intelektualnej,
 • w części trzeciej zaprezentowano problematykę wiktymizacji i skutków przestępczości

Autor omawia szczegółowo m.in.:

 • wykorzystanie statystyki kryminalnej w badaniach rozmiarów przestępczości,
 • podstawy prawne gromadzenia danych w formie statystyki przestępczości,
 • typologię ofiar przestępstw,
 • następstwa zorganizowanej przestępczości gospodarczej,
 • skutki kryminalne nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia prawa własności intelektualnej.

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla pracowników organów ochrony prawnej, jak i studentów wydziałów prawa, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz kryminologii, a także dla wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi aspektami kryminologii.


Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska - LEX,
Warszawa 2014, stron 384
ISBN 9788326433016

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej


Monografia zawiera koncepcję przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i jest pierwszą tego typu pracą na naszym rynku wydawniczym. Doskonale wypełnia istniejącą lukę w literaturze przedmiotu, a ponadto:
 • stanowi rzeczowe, interdyscyplinarne studium analityczno-badawcze na tle wybranych kategorii przestępczości zorganizowanej jak: handel ludźmi, porwanie dla okupu, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu;
 • określa najważniejsze zadania procesowe i operacyjne organów zobowiązanych do przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej;
 • analizuje rolę baz danych oraz najnowszych osiągnięć naukowych wykorzystywanych na potrzeby ewidencji organów administracji państwowej, organy ochrony prawnej i badań rozpoznawczo-kryminalistycznych.
Publikacja jest rzeczowym, zwartym i merytorycznie spójnym kompendium wiedzy, adresowanym do wszystkich, którzy pogłębiają wiedzę z zakresu: kryminalistyki i kryminologii, prawa karnego, procesowego i administracyjnego, a przede wszystkim bezpieczeństwa wewnętrznego, tj. zarówno do praktyków organów ochrony prawnej, nauczycieli akademickich, jak i studentów.

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska - LEX,
Warszawa 2011, stron 516
ISBN 978-83-264-1452-7

Oszustwa finansowe


 • zagrożenia z cyberprzestrzeni
 • łańcuszki, piramidy, parabanki
 • oszustwa:
  • bankowe
  • giełdowe
  • kredytowe
  • zaliczkowe - nigeryjskie
  • system argentyński
  • inne

Zagadnienia aferowej przestępczości gospodarczej, a szczególnie wyrafinowanych oszustw finansowych to współcześnie najczęściej informacje medialne. Brak jest analiz i wyników badań tych zagrożeń w ramach literatury naukowej i popularnonaukowej, a szczególnie kryminologicznej i kryminalistycznej.
czytaj więcej >>

zamów w internecie >>

Wydawnictwo JWW,
Warszawa 2008, stron 496
ISBN 978-83-927416-0-2


Copyright © Jerzy Wojciech Wójcik